Η παροχή σύγχρονης και ποιοτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην υψηλή ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του, στις κατάλληλες εργαστηριακές υποδομές, και στις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 
Ενδεικτικά, από τα στοιχεία του ΕΚΤ για την περίοδο 2008-2012 (πηγή http://report04.metrics.ekt.gr/el/chapter4.3) φαίνονται οι δείκτες απήχησης, οι δημοσιεύσεις με υψηλή απηχήση και οι περιοχές αριστείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Δικτυακός Τόπος