Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β5740/13-10-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Γενικών Καθηκόντων» σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, χρονικής διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο των έργων (α) «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού με τίτλο: Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Κ.Α. 0087) και (β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» (Κ.Α. 0118)