• Σύνταγμα της Ελλάδας
  • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α') «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
  • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α') «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
  • Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονομία Τμημάτων).
  • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταρρύθμιση του Ν. 1268/1982.
  • Ν 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23-12-2003 τ. Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»
  • Εγκύκλιος 2/72757/0022/31-12-2003 του Ν. 3205/2003
  • Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/9-2-1999 τ. Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.».
  • Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Το Διοικητικό Προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υποστηρίζει το έργο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες του.

Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού κατατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών π.δ.338/98 (Φ.Ε.Κ.227/2-10-98 τ.Α΄) του Πανεπιστημίου, στις κατηγορίες: α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Οι βαθμολογικές, μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ισχύουν και για το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με Πράξη Πρύτανη με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Η διάρκεια της συμβάσεώς τους καθορίζεται μέχρις ενός πανεπιστημιακού έτους και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος προσλήψεως δεν δύναται να υπερβεί τα τρία πανεπιστημιακά έτη. Οι ανωτέρω έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην βαθμίδα (του ΔΕΠ) με την οποία έχουν εξομειωθεί μισθολογικά, βάσει των προσόντων τους.

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού(Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα του ΕΤΕΠ , είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις ΕΤΕΠ ανήκουν σε Σχολή ή συνολικά στο Παν/μιο, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στην Παν/κή Σύγκλητο.

Οι θέσεις των μελών ΕΤΕΠ διακρίνονται στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι προαναφερόμενες θέσεις κατατάσσονται συνολικά σε πέντε (5) βαθμίδες από την Ε μέχρι την Α. Εισαγωγική βαθμίδα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ είναι η βαθμίδα Δ και για την κατηγορία ΔΕ η βαθμίδα Ε. Καταληκτική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες είναι η βαθμίδα Α.

Τα μέλη ΕΤΕΠ εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο ΑΕΙ και διακρίνονται σε δύο κλάδους.

Οι δύο κλάδοι έχουν ως εξής

Ο κλάδος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδος Ι) τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκομένης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

Ο κλάδος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδος ΙΙ) τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΕΕΔΙΠ είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.

Τα μέλη ΕΕΔΙΠ εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα Άρθρα...