Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β4658/20-05-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων προβολής και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου», σε ένα άτομο για έξι (6) μήνες, στο πλαίσιο του έργο με κωδικό αριθμό 0130 και τίτλο «Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.».