Δημοσίευση προκηρύξεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον τύπο