1.      Δικαιούχοι

 

Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) ετών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης, το δικαίωμα της περίθαλψης παρατείνεται αναλόγως.

Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

 

2.      Χορήγηση του βιβλιαρίου

 

Το βιβλιάριο χορηγείται στον φοιτητή με αίτησή του στην Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, καταθέτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση.

Η ισχύς του βιβλιαρίου αφορά το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (μήνα Σεπτέμβριο) από την Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή.

 

3.      Παροχή υγειονομικής περίθαλψης

 

Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται μόνο σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (Δημόσια νοσοκομεία).

Η νοσηλεία των φοιτητών αφορά την Ββ θέση των νοσοκομείων που υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

 

4.      Φαρμακευτική περίθαλψη

 

Οι συνταγές των φαρμάκων γράφονται από τους ιατρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. στο βιβλιάριο και θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, αλλιώς δεν είναι εκτελεστές.

 

Η συνταγή πρέπει να φέρει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα, τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, την γνωμάτευση της πάθησης, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

 

Οι συνταγές εκτελούνται από οποιοδήποτε φαρμακείο με επιβάρυνση του φοιτητή όπου εξοφλεί πλήρως το ποσό της προμήθειας των φαρμάκων.

Στην συνέχεια ο φοιτητής προσκομίζει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Γραμματεία του Τμήματος του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Το σχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου όπου αναγράφονται τα φάρμακα
  • Την απόδειξη του φαρμακείου (απλή απόδειξη ταμειακής μηχανής και όχι τιμολόγιο)
  • Τα κουπόνια των φαρμάκων όπου συνήθως ο φαρμακοποιός τοποθετεί είτε στο σχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου είτε στην απόδειξη πληρωμής

 

5.      Επίδομα τοκετού

 

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής παρέχεται στις φοιτήτριες επίδομα τοκετού ίσο με το επίδομα που παρέχεται στους δημοσίους υπαλλήλους και με την προϋπόθεση ότι δεν χορηγείται επίδομα ή βοήθημα από άλλη πηγή στην ίδια ή στον σύζυγός της.

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματος της τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του τέκνου
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι η φοιτήτρια δεν δικαιούται επίδομα τοκετού από άλλον ασφαλιστικό φορέα
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο σύζυγος δεν έχει λάβει το επίδομα τοκετού
  • Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
  • Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης.

 

6.      Δεν καλύπτονται οι εξής δαπάνες:

 

Ακουστικά Βαρυκοΐας

Στοιχειώδη φάρμακα

Ιατρικά εργαλεία και όργανα

Καλλυντικά

Λουτροθεραπείες

Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου

Πλαστικές εγχειρίσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κα Αφροδίτη Ρούσση (2741040045).