Ανακοίνωση Εδεσματολογίου 2013-14

Δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας για το Πανεπιστήμιο 

 

«Πρόγραμμα του Rockefeller Foundation Bellagio Center»

Σε κάθε φοιτητή δίνεται ειδικό Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο)-  για έξι (6) χρόνια. Το Πάσο ισχύει για όλο τον χρόνο (1 Σεπτεμβρίου - 31 Αυγούστου). Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούρια Πάσο. Σε περίπτωση απώλειας του χορηγείται νέο, ένα μήνα μετά τη δήλωση της απώλειας που πρέπει να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι (Υπ. Πράξη 99/22-08-90) :

  1. Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  2. Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  3. Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
  4. Στις ομαδικές (τουλάχιστο 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του συνολικού ναύλου.

 

Ανακοίνωση της Σίτισης για το ακαδημαικό έτος 2014-15 και συνοδευτικά έντυπα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Θέμα « Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α ( πατήστε εδώ)

 

 

 Σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Διαδικασία

 

Οι  φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις  (πατήστε εδώ) και ενδιαφέρονται να σιτιστούν δωρεάν,  θα πρέπει να συμπληρώσουν  την αίτησή τους  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://merimna.uop.gr/sitisi/login.phpκαι στη συνέχεια αφού την εκτυπώσουν, να την καταθέσουν μαζίμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πατήστε εδώ) στο   Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ. Η διαδικασίαυποβολής των αιτήσεων και των συνημμένων  δικαιολογητικών  θα ξεκινήσει για όλα τα έτη ,  στις 22  Σεπτεμβρίου   και θα ολοκληρωθεί  στις 17 Οκτωβρίου 2014.

Οι αιτήσεις θα εκτυπώνονται εφ’ όσον έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή τους στο σύστημα και θα αποστέλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη,  Ναύπλιο τκ 21100 στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του ΠΑΠΕΛ, αυστηρά μέσα στην οριζόμενη ημερομηνία και με σφραγίδα ταχυδρομείου που να αποδεικνύει την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να τα φέρνουν και προσωπικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.

Οι αιτήσεις που δεν έχει προηγηθεί η οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους και  δε συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως  προβλέπει ο νόμος, θα κρίνονται απορριπτέες, καθώς η  πληρότητα του φακέλου του αιτούντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για τη διατήρηση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης κατά την επιλογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

§          Η κατάθεση της αίτησης στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων  προϋποθέτει την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

§         Δικαιολογητικά  για τα οποία δεν έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά

§         Όλα τα στοιχεία της φόρμας πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά της Αίτησης-Δήλωσης που θα κατατεθούν στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων.

§         Θα πρέπει να καταθέσετε το σύνολο των δικαιολογητικών σας  στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων    από 22 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου  2014.

§         Έχετε υποχρέωση να ενημερώνεστε από το σύστημα σχετικά με την πορεία της αίτησής σας

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία  μετά την αξιολόγησή τους ,  θα συντάξει ονομαστικές καταστάσεις με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με την  ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την ειδική ταυτότητα Σίτισης.

Σχετικά με την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης, οι δικαιούχοι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν:

α. ότι η δωρεάν σίτισής τους αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής ταυτότητας

 β. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας , ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) εργάσιμων ημερών.

γ. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται.

δ. Η δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται , είτε λόγω στράτευσης , είτε λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Τις ταυτότητες σίτισης θα παραλάβουν οι φοιτητές από τις Γραμματείες τους μετά τη κοινοποίηση των ονομαστικών καταστάσεων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι Φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο κάνουν αίτηση για  αναστολή φοίτησης υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να επιστρέψουν την Ειδική Ταυτότητα Σίτισης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι :

 

Σε περίπτωση που  η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών, τότε  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος θα  χορηγήσει την προβλεπόμενη  ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες, που προβλέπει το άρθρο 9.

 

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής  θεωρεί,  ότι η αίτησή του απορρίφθηκε αναίτια , μπορεί να κάνει ένσταση εντός πέντε ημερών στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, από την ημερομηνία ανάρτησης των Ονομαστικών Καταστάσεων Δικαιούχων Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων Σίτισης.  

 

 

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών

 και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς

 

 

Περισσότερα Άρθρα...