Η  Γενική Συνέλευση του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε η κατάταξη πτυχιούχων για το ακ. έτος 2011-12 να γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου.Η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με βάση το βαθμό πτυχίου και η επιλογή γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Προθεσμία αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 3 έως 17 Νοεμβρίου 2011 στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.


Δικαιολογητικά


1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου

2.    Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδώνΒεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

3.    Αναλυτική βαθμολογία

4.    Βιογραφικό σημείωμα

5.    Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών