Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες φοιτητές/τριες,
Σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω σύμφωνα με το νέο νόμο 4009 για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την ανώτερη διάρκεια φοίτησης:

α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του α-καδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ήμεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσααπαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το εν-δεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατάδύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαί-ως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκούέτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στονΟργανισμό του ιδρύματος.β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου,όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδη-μαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγα-λύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τηλήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμασπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θε-ωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-διότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ι-δρύματος.γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος τουακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρό-τερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεω-ρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-διότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης μετο διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται γιατη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρό-γραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στονΟργανισμό του ιδρύματος.δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγ-γραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής,τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, ε-πιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστοαριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίουσύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξά-μηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατηδιάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά ταανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιό-τητα καθʼ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής τωνσπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδώνοι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεταισχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οι-κείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήμα-τα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
με εκτίμηση,


-- Νικόλαος Δ. Ταλαγάνης

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης& Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου    

 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. τηλ: +30-2710372163/5fax:   +30-2710372160