ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Το Τμήμα Σπουδών υπάγεται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου και είναι αρμόδιο για την εποπτεία όλων των προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα, όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στο Πανεπιστήμιο. 

Γνωμοδοτεί προς τη Σύγκλητο και τα λοιπά αρμόδια όργανα για τη δομή και εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων σπουδών (Π.Π.Σ., Π.Μ.Σ., Διδακτορικές Σπουδές)

Συνεργάζεται με τα Τμήματα και τις Κοσμητείες για την ομαλή διεξαγωγή των σπουδών με κριτήρια διαφάνειας, άμιλλας, αμεροληψίας, ορθής πληροφόρησης και ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις και τις αρχές που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μεριμνά για την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση διδασκόντων και διδασκομένων  ως προς το νομικό πλαίσιο, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως και για κάθε άλλη απόφαση αρμοδίου φορέα που αφορά σε θέματα σπουδών.

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τις παρεχόμενες σπουδές, τους φοιτητές, τις υποτροφίες, τις διακρίσεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.) που  προσφέρονται στο Ίδρυμα.

Συντονίζει τη συμμόρφωση των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Ίδρυμα με τις ισχύουσες διατάξεις και συνεργάζεται με την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ως προς την εφαρμογή  των αρχών διασφάλισης ποιότητας.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προσφέρει Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στις θετικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες οργανώνονται σε εννέα (9) Τμήματα και πέντε (5) Σχολές. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα παρέχονται στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο οποίο  κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής. Δυνατότητα πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν οι:

 

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες, με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β (90%, 10%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια)

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς Υπότροφοι

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες του εξωτερικού, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες, αλλοδαποί-αλλογενείς (αποφοίτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%

·         Εισαγόμενοι-επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές

 

 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

·         Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011)

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

·         Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012)

«Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

·         Νόμος  4115/ 2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013)

«Θέματα ΑΕΙ στα άρθρα 34 και 35»

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν Αυτοδύναμα, Διεπιστημονικά, Διατμηματικά ή Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν είτε στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), είτε σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ).

Για τους κανονισμούς μεταπτυχιακών σπουδών των επιμέρους τμημάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σελίδα για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και η δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ -ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΝΟΜΟΣ 3685/2008
ΝΟΜΟΣ 3794/2009_άρθρο27
ΝΟΜΟΣ 4301/2014_άρθρο 34
ΝΟΜΟΣ 4316/2014 άρθρο 73 παρ.5

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά και ήδη εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Αυτό καθαυτό το ECTS σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το Σύστημα ECTS εφαρμόζεται σε όλα τα Τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

-Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/education/ects/ects_el.htm

-Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

-Ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189/ Α'/2.8.2005 κεφ. Β αρ.14.

«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Παράρτημα Διπλώματος»

-Υπουργική Απόφαση Αριθµ. Φ5/89656/Β3/ 13-08-2007 ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007    «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»

 

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS)

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, του οποίου το βασικό περιεχόμενο είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Συμπληρώνει  και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται στον τίτλο του πτυχίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών. Στο Παράρτημα  Διπλώματος δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η ημερομηνία έκδοσής του μπορεί να συμπίπτει ή να έπεται της ημερομηνίας χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή.

·         Άρθρο 15 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/2-8-2005 τ. Α΄)  «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Παράρτημα Διπλώματος»

·         ΦΕΚ 1091/10.8.2006 τ.Β’

«Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος»

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΑΔΙΠ

http://www.hqaa.gr/gr/accreditation-docs.php