Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Αναπληρωτές Πρύτανη:

Καθηγητής Ανδρειωμένος Γεώργιος, Αναπληρωτής πρύτανη για θέματα διοίκησης και προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσούλος Γεώργιος, Αναπληρωτής πρύτανη για θέματα έρευνας και ανάπτυξης

Αναπληρωτής Καθηγητής Λέπουρας Γεώργιος, Αναπληρωτής πρύτανη για θέματα οικονομικής διαχείρισης και νέων τεχνολογιών

Καθηγητής Καρδαράς Χρήστος, Αναπληρωτής πρύτανη για φοιτητικά θέματα