Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 811/14.08.2015, 864/25.08.2015, 889/11.09.2015 τ. Γ`, προκηρύσσονται  πέντε (5) θέσεις  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)