Ψήφισμα της 50ης συνεδρίασης της Συγκλήτου

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 με μοναδικό θέμα τη συζήτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ της χώρας, κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο ψήφισμα:

 

Η Σύγκλητος εκφράζει εντονότατη ανησυχία για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, η οποία, εκτός από την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων που θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας. Το διοικητικό προσωπικό διαχειρίζεται σημαντικές λειτουργίες των ΑΕΙ της χώρας και συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ειδικότερα παραμένει ένα από τα πιο υποστελεχωμένα ιδρύματα της χώρας, με  βάση τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά κριτήρια που τίθενται στην Ελλάδα και διεθνώς. Ενδεχόμενη μείωση του διοικητικού προσωπικού θα έχει οδυνηρές συνέπειες, όχι μόνο για την επιτευχθείσα ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, αλλά και για τη στοιχειώδη λειτουργία του ως Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Για τη συνέχιση της εύρυθμης ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας απαιτείται, αντιθέτως, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του.

 

Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

 

 

·          -Εκφράζει την αντίθεσή της στην ενδεχόμενη αποδυνάμωση του Πανεπιστημίου σε διοικητικό προσωπικό. Η όποια μείωση του προσωπικού του απειλεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Ιδρύματος, αλλά ακόμα και την επιτέλεση αυτονόητων λειτουργιών του.

 

·         - Δηλώνει την εμπιστοσύνη της στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος και την πρόθεσή της να αγωνιστεί για να αποτρέψει την υπαγωγή των υπαλλήλων του σε καθεστώς κινητικότητας ή  διαθεσιμότητας.

 

 

·         - Επισημαίνει ότι η πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων προσκρούει στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.

 

 

·         - Αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών όλων των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να ακυρωθεί η περικοπή υπαλλήλων, που θα επιδεινώσει δραματικά την αποδοτικότητα και τη λειτουργία τους.

 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε ένδειξη στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων διοικητικών υπαλλήλων, αποφασίζει ομοφώνως να αναστείλει τη λειτουργία του Ιδρύματος από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013.